Internetový predaj kompresorov a náradia

Obchodné podmieky

 

1. Dodávateľ (Predávajúci)

YNNA s.r.o.,

J.C.Hronského 26

831 02 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v: okr.súd Bratislava 1, odd.SRO, vl.č 5872/B
Dodávateľ je platcom DPH

IČO: 31359621

IČDPH: SK2020333425

DIČ: 2020333425

 (ďalej len ako „predávajúci“ alebo „dodávateľ“)


2. Objednávka
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

3. Storno objednávky


Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru bez udanie dôvodu.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu profipneushop@gmail.com  alebo písomne na prevádzke u dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).


Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.


Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).


V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

 

5. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) na adresu uvedenú v objednávke budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.


6. Platobné podmienky, ceny, faktúry
Všetky ceny uvedené v el. obchode i na faktúre sú koncové. K Vašej objednávke bude priložená faktúra, v ktorej budú uvedené všetky jej podrobnosti spolu s cenami za jednotlivé položky a dodací list. Tovar je zasielaný poštou na dobierku, k cene je účtované poštovné a balné vo výške podľa sadzobníka Slovenskej Pošty pri objednávke do 100,- EUR (bez DPH). Pri objednávke vyššej než 100,- EUR (bez DPH) sa poštovné a balné neúčtuje. V prípade, že tovar svojou hmotnosťou presahuje 15 kg alebo je nadmerných rozmerov, dodávateľ si môže navyše účtovať poplatky za dopravu na základe platného sadzobníka svojho zmluvného prepravcu (TEN EXPRES). 


7. Záruka


Záruka pre podnikateľské subjekty
V prípade predaja tovaru osobe, ktorá používa predaný tovar pre svoju podnikateľskú činnosť, záruka za dodaný tovar sa riadi ustanovením obchodného zákonníka. V tomto prípade dodávateľ poskytuje kupujúcemu záruku na tovar 12 mesiacov odo dňa dodania.
                                             
Záruka pre nepodnikateľské subjekty
V prípade predaja tovaru osobe, ktorá nepoužíva predaný tovar pre svoju podnikateľskú činnosť, záruka za dodaný tovar sa riadi ustanovením občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V tomto prípade dodávateľ poskytuje kupujúcemu záruku na tovar 24 mesiacov odo dňa dodania.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou a prevádzkou a pri nedodržaní v tomto manuáli predpísaných pokynov. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál (napr. filtračné vložky, ložiská, tesnenia, brúsne kotúče, pracovné nástroje a pod.) Záruka sa vzťahuje na bezplatnú výmenu poškodeného dielu alebo tovaru. Náklady na prácu a dopravu zariadenia si hradí zákazník samostatne. Pri reklamácií postupujte podľa pokynov v sekcií reklamácie

 

8. Ochrana osobných dát
Všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a nebudú zverejnené ani poskytnuté ďalším osobám či spoločnostiam. Požadované uvedenie Vašej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla slúži pre potvrdenie objednávky, popr. overenie nejasností v objednanom tovare a k jeho overeniu
.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom,crackerom a pod.). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky ku ktorémukoľvek produktu, môžete nás kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky. Budeme sa snažiť odpovedať na Vaše otázky.

abac@abac.sk

YNNA s.r.o.
J.C.Hronského 26
Bratislava
83102

0907 214 397
Predajňa Bratislava:
YNNA s.r.o.
Bratislavská 283
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Predajńa Vranov nad Topľou:
YNNA s.r.o.
Dlhá ulica 698
09302 Vranov nad Topľou

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode